Lietošanas noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. NOTEIKUMI UN TO DARBĪBAS LAIKS

Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā kekis.lv (turpmāk INTERNETA VEIKALS) latviešu vai angļu  valodā, starp personu (turpmāk PIRCĒJS), kas veic pasūtījumu un SIA KEKIS.LV (turpmāk PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA). Esošie līguma noteikumi ir spēkā sākot no 20.05.2014.

1.2. DISTANCES LĪGUMS

Distances līgums ir vienošanās starp PATĒRĒTĀJU (PTAL 1. panta 3. punkts) un pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts) vai pakalpojuma sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.

1.3. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko PATĒRĒTĀJS ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

1.4. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no PATĒRĒTĀJA, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PATĒRĒTĀJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA pienākums ir informēt par to PATĒRĒTĀJU. Tādā gadījumā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA var piedāvāt PATĒRĒTĀJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.

1.5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 - „Noteikumi par distances līgumu”.

Atteikuma tiesības attiecībā uz distances līgumu:

Jums ir tiesības izmantot LR MK izdotajā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta pirmajā daļā noteiktās atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes brīža, nepaskaidrojot atgriešanas iemeslu. Vairāk informācijas var atrast šeit

Iegādājoties preci interneta veikalā Tu vari izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas, ja neesat vienojušies ar pārdevēju par garāku termiņu.

Pārdevējam preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī jāizsniedz patērētājam atteikuma veidlapa, kurā norādīts pārdevēja nosaukums, adrese un sniegts atteikuma tiesību apraksts.

Ja interneta veikals nav sniedzis Tev informāciju par atteikuma tiesību izmantošanu, Tu vari vienpusēji atkāpties no līguma viena gada laikā no preces saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā esi saņēmis minēto informāciju.

Atteikuma veidlapas nosūtīšana pa pastu vai speciāli tam paredzētas veidlapas elektroniska aizpildīšana tīmekļa vietnē noteiktajā termiņā atbrīvo Tevi no jebkurām līgumsaistībām. Tavs pienākums ir četrpadsmit dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci vai lietu tirgotājam.

Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt to naudas summu, kura par preci, lietu vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad ir saņēmis preci vai apliecinājumu, ka tā nosūtīta atpakaļ.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā izdevumus par preces atpakaļ nogādāšanu interneta veikalam sedz patērētājs, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tirgotājs pats ir piekritis tos segt.

Ja Tu izmanto atteikuma tiesības, Tavs pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci pārdevējam.

 

Slēdzot distances līgumu, atteikuma tiesības Tu nevari izmantot (ja neesi ar pārdevēju vienojies citādi):

 •     ja esi iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un atvēris tā iepakojumu.
 •     ja Tev tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli.
 •     ja Tu līgumu esi noslēdzis atklātā izsolē.
 •     ja Tev tiek piegādāta prece, kas ātri bojājas vai tai drīz beigsies derīguma termiņš.
 •     ja Tu noslēdz līgumu par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, kuri Tev jāsaņem noteiktā dienā un laika posmā (piemēram, koncerta biļetes, aviobiļetes, dzimšanas dienas svinību organizēšana).
 •     ja Tu iegādājies lietas, kas ir pasūtīts pēc Taviem norādījumiem, vai preci, kas ir nepārprotami personalizēta (piemēram, mēbeles pēc individuāla pasūtījuma).
 •     ja iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt.
 •     ja Tu noslēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanu un pakalpojuma izpilde ar Tavu piekrišanu ir sākusies pirms 14 dienu termiņa beigām un Tu esi apliecinājis, ka zaudēsi atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts.
 •     ja Tu esi atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
 •     ja Tu esi iegādājies preci, kura tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.
 •     ja Tu esi noslēdzis līgumu par alkoholiskā dzēriena piegādi, ko var veikt pēc 30 dienu termiņa, un Jūs par cenu esat vienojušies jau līguma noslēgšanas laikā, bet tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām.
 •     ja Tu esi izsaucis veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, tad atteikuma tiesības ir piemērojamas tikai papildu pakalpojumiem vai precēm, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu paredzētos remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus.
 •     ja Tu esi noslēdzis līgumu par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, un ar Tavu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu digitālā satura piegāde ir uzsākta.

Avots  https://www.ptac.gov.lv/lv/atteikuma-tiesibas

Lejupielādēt atteikuma veidlapu

SIA "KEKIS.LV"
Reģ. num. 40103426001
Jur.adr. Rīga, Stabu iela 47 - 1, LV-1011 
Tel.+371 27 535 412