Krējuma trauks 300ml,8.5x13.5cm

Kr__juma trauks 300ml_8.5x13.5cm